Titelbild
Byberget
Fagersberget
Falkberget
Gölaberget
Högberget
Kalahatten
Stormyrberget
Stor-Råberget
Ursberget
Vallsberget

Förstasidan
Om webbplatsen
Kontakt
Gästbok
Historik

Gölaberget

Lillpiteälvens dalgång närmast utflödet i Svensbyfjärden är med sin öppna låglänta jordbruksmark ett välbevarat kulturlandskap med mycket gamla anor. Många äldre byggnader har bevarats och strax öster om Lillpite tätort finns en samling lador utspridda på åkrarna i ett numera sällan skådat antal. Över detta landskap har Gölaberget hållit ett vakande öga alltsedan bygden befolkades och odlades upp, alltsedan ladorna restes. Denna bergklump med kala klippavsatser som stupar brant flera tiotals meter ned mot åkrarna nedanför är och förblir ett signum för byn och ett landmärke i bygden.

Åkermarken öster om Lillpite tätort ligger till största delen lägre än 10 meter över havet, på många ställen längs älven inte ens hälften så högt. När trakten befolkades och marken började odlas upp på 1400-talet var denna yttre del ännu en havsvik. När havet sedan genom landhöjningen drog sig undan blottlades bördig åkermark på den gamla havsbottnen, mark som sedan har odlats genom århundraden. De många bevarade ladorna och logarna vittnar om gamla metoder för odling och lagring av skörden, medan flertalet moderna silotorn på de stora lantbruken runt Lillpite visar att bruket av jorden fortsätter i moderniserade former.

Älvens uppodlade dalgång begränsas av högre skogklädd terräng både i söder och i norr. I söder smälter odlingslandskapen kring Lillpiteälven och Rokån samman, varför dalgången här är något vidare. Nordost om tätorten begränsas dalgången av en höjd med flera namngivna mestadels flacka höjder. Undantaget är den sydligaste av dessa, Gölaberget, vars topp förvisso är flack men sidorna runt denna stupar på många sidor närmast lodrätt ned mot den omgivande skogens sluttning mot odlingslandskapet. Gölaberget har därför ett särpräglat utseende som gör att man lägger märke till det i hela Lillpitebygden, men även på längre avstånd.

Gölabergets topp är belägen 114 meter över havet, d.v.s. omkring hundra meter högre än odlingslandskapet. Den enda sida av toppen som inte stupar brant är den nordvästra där berget ansluter mjukare mot de omgivande höjderna i norr och nordväst. På bergstoppen ligger klipphällarna ofta i dagen, speciellt närmast stupen, och på dessa växer tallskog med varierande höjd och täthet. Den bästa utsikten finns från sydligaste delen av berget där skogen är glesare och stupet mot odlingslandskapet når en höjd av omkring 40 meter, här finns också grillplats med ett enkelt vindskydd. Härifrån har man utsikt mot sydväst, från nordväst till sydost. På bergets nordöstra sida finns möjlighet till utsikt även mot nordost mot bl.a. Långnäs, Böle och Öjebyn.

Vägbeskrivning

Från Piteå kan man köra till Lillpite på flera sätt. Antingen kör man norr om Svensbyfjärden från Öjebyn via Framnäs, Bölebyn och Långnäs och viker av västerut mot Lillpite strax norr om Sjulnäs, eller så kör man väg 373 mot Långträsk och viker av mot Böle och Roknäs i Svensbyn och sedan mot Lillpite vid Sjulnäs.

Det finns också flera olika leder och stigar upp till Gölabergets topp. Följer man skoterleder utgår en led mot Långnäs och Böle från den leden genom byn omedelbart öster om tätortsbebyggelsen. När leden vrider 90 grader mot vänster en knapp kilometer in i skogen fortsätter leden mot bergstoppen rakt fram. Skoterleden går dock en lång omväg varför den som åker skidor eller går till fots istället kan gena från platsen där leden går in i skogen och snett över det närbelägna hygget. Det finns också en stig som utgår från åker­kanten strax väster om berget. Den stiger inledningsvis mycket brant uppför sluttningen, håller man sedan höger när man kommer upp i ett flackare område når man snart fram till den markerade skoterleden.

Bild
Berget sett från sydväst.

Bild
Gölabergets topp täckt av djup snö i februari 2010. Här på södra sidan finns en grillplats med vindskydd.

Bild
Vy mot sydost mot Sjulnäs, vid horisonten syns från vänster Fagersberget, Vallsverget och Högberget.

Bild
Lillpite tätort sett från bergets sydvästra sida.

Bild
Utsikt in mot Piteå från Gölaberget, pappersbruket skyms delvis av Ursberget.

© Copyright: David Larsson 2010